Zbirka insekata

Zbirka insekata je osnovana 1996. godine. Obzirom da od Prirodnjačke zbirke, koja je postojala u sklopu Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, nije preuzet ni jedan primjerak, zbirka insekata je oformljena i uvećavana isključivo sakupljanjem na terenu od strane kustosa koji se o njoj brine.

Ova zbirka broji preko 4000 eksponata (većinom eksikata, ali i oko 1200 mokrih preparata). Od toga su najbrojnije osolike muve (fam Syrphidae, Diptera) – sa preko 1500 primjeraka, zatim preko 200 primjeraka iz zbirke vilinskih konjica (Odonata), blizu 200 primjeraka Lepidoptera i oko 400 uzoraka (sa većim brojem primjeraka) mrava (Formicidae), dok ostatak čine Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera i ostale grupe u manjem broju primjeraka. Zbirka osolikih muva je naučno obrađena, i dalje je u toku muzeološka obrada. Najveći dio materijala je sakupljen u kanjonima Morače i Mrtvice, na području Babinog zuba, a u nešto manjem broju na širem području Ulcinja, Ljubišnje kao i sa još nekih lokaliteta u Crnoj Gori. Zbirka odonata je naučno i muzeološki obrađena. Ostale zbirke su u formiranju, sa nešto manjim brojem eksponata i obrađene su do nivoa roda ili familije. Prvenstveno se misli na zbirke leptira, tvrdokrilaca i skakavaca. Uglavnom su sakupljane na širem području Skadarskoj jezera i Ulcinja. O zbirci mrava stara se kustos dr Marko Karaman. Zbirka je naučno obrađena i sadrži oko 200 vrsta mrava, uglavnom sa Balkana. U zbirci se nalaze i holotipovi dvije nove vrste za nauku, sakupljene na teritoriji Crne Gore i opisane 2008. godine.

Zbirka će se i u predstojećem poriodu uvećavati sakupljanjem materijala na terenu, uglavnom tokom redovnih muzejskih aktivnosti, kako novim vrstama, tako i primjercima sa lokaliteta koji da sada nisu bili obuhvaćeni istraživanjem. Akcenat će u narednom periodu biti stavljan na popunjavanje zbirke leptira.

Mr Suzana Malidžan, muzejski savjetnik

E-mail: suzana.malidzan@gmail.com

Povezani članci