Zbirka cvjetnica i paprati

Kustosi: Dr Snežana Vuksanović, muzejski savjetnik i Dr Nada Bubanja, muzejski savjetnik

Zbirka cvjetnica je osnovana 1995. godine od kada počinje sakupljanje botaničkog materijala i formiranje herbarijuma Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. O biljnom materijalu u zbirci brinu se dva kustosa botaničara.
Zbirku cvjetnica čini preko 4000 eksikata (herbarskih listova) smještenih u herbarskim kutujama kao i mokra zbirka sa preko 150 primjeraka koji se čuvaju u staklenim i plastičnim teglicama u 4% formalinu ili 65% alkoholu. Botanički materijal u zbirci je sa teritorije Crne Gore dok je manji broj sa prostora drugih balkanskih zemalja (Albanija, Bugarska). Herbarske listove čine visokoplaninske biljke sa prostora Sinjavine, Moračkih planina, Bjelasice, Komova, Prokletija, biljke vodenih i vlažnih staništa (makrofite, higrofite) sa prostora Skadarskog jezera, akumulacija Krupac, Vrtac i Liverovići, rijeke Zete, Plavskog jezera, Morakovskih bara, Buljarice, Velike plaže kao i biljke iz drugih djelova Crne Gore. Cjelokupan materijal u zbirci cvjetnica ima svoju naučnu i kulturnu vrijednost ali najznačajniji i najdragocjeniji su primjerci endemičnih, zaštićenih i rijetkih biljnih taksona. Dokumentacija o zbirci se vodi u pisanoj formi a od 2010. godine i u elektronskoj formi.
Sakupljanjem botaničkog materijala programskim radom muzeja svake godine se obogaćuje zbirka cvjetnica. Botanički materijal u zbirci predstavlja izvor informacija za mnogobrojne naučne radove, monografije, kataloge, magistarske i doktorske teze iz oblasti floristike, taksonomije, fitogeografije i fitocenologije. Takođe uloga ovog materijala se ostvaruje u oblasti kulture i obrazovanja preko botaničkog materijala u vidu eksponata na izložbama sa botaničkom ili biološkom tematikom.

Povezani članci