Potpisan Memorandum o saradnji

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena DOO i JU Prirodnjački muzej Crne Gore potpisali su memorandum o saradnji. Memorandumom se predviđa bliža saradnja institucija u organizaciji zajedničkih nastupa u vidu promocija, manifestacija, edukacija, naročito organizacija izložbi na kojima bi se prezentovali rezultati zajedničkih aktivnosti. Osim toga u planu su zajedničke terenske aktivnosti radi izučavanja biodiverziteta masiva Orjena, utvrđivanja potencijalnih negativnih pritisaka na ekosistem i predlaganja mjera za očuvanje i održivi razvoj područja.

Institucije će sarađivati i u pripremi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata, a sve ove aktivnosti doprinose razmjeni iskustava i prakse u cilju usavršavanja stručnog kadra.

Memorandum je zaključen na neograničeni period.

Povezani članci