Zbirka algi

Formiranje zbirke algi započeto je 1997. godine, a materijal sa kojim danas raspolaže rezultat je dugogodišnjeg rada i terenskog sakupljanja kustosa – algologa, Vere Biberdžić.

Materijal je sakupljan na velikom broju lokaliteta širom Crne Gore, manji dio iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Zbirka algi  broji ukupno oko 1500 uzoraka. Oko 1200 uzoraka u 4 % formalinu, 150 herbarskih listova i 73 mikroskopska preparata.

Poseban dio zbirke su morske makroalge poklon dr Vesne Mačić, koralinska slatkovodna alga endem Hrvatske Pneophyllum cetinaensis Kaleb, Zuljevic & Peña (poklon Mr Nikola Koletić), mikroskopski preparati sa silikatnim algama – Bacillariophyta (poklon od Dr Jelene Rakočević i Msc. Jelene Brnović) i poklon materijal dr Aleksandra Marković, dr Snežana Dragićević, dr Ivana Trbojević i dr Roman Romanov.

U algološkoj zbirci Prirodnačkog muzeja Crne Gore se mogu naći i neke od vrsta koje su zaštićene na nacionalnim i/ili međunarodnom nivou, rijetke i endemične vrste (poput Chara dissoluta, Chara tomentosa, Tolypella glomerata, Tolypella intricate, Fucus virsoides, i dr.), te vrste koje su nove za Crnu Goru Paralemanea annulata, Chara fragifera i Lychnothamnus barbatus (Biberdžić et al 2023 i Biberdžić et al in press).

Algološka zbirka se kontinuirano dopunjava materijalom iz drugih država Evrope, kroz razne vidove saradnje kao što su bilateralni projekti, donacije i razmjene muzejskog materijala i literature.

Značaj zbirke je potvrđen i registracijom 2021. godine u svjetskom indeksu herbarija Index herbariorum pod akronimom NHMM.

 

Kustosica u zbirci algi i za matičnu muzejsku djelatnost:

Vera Biberdžić, muzejska savjetnica

E-mail: vera71@t-com.me; vera.biberdzic@pmcg.co.me

Povezani članci