Natura Montenegrina No 2, 2003

IMPRESUM

RIJEČ UREDNIKA

I NAUČNI DIO

1. BOTANIKA

2. ZOOLOGIJA

3. GENETIKA

4. PREGLEDNI RADOVI

5. BIBLIOTEKARSKE KARTICE

II NAUČNO - POPULARNI DIO

III INFORMATIVNI DIO

NOVE KNJIGE

SJEĆANJA

IV SPONZORI

V UPUTSTVO AUTORIMA

VI RAZGLEDNICA

IMPRESSUM

FOREWORD BY EDITOR

I SCIENTIFIC PART

1. BOTANY

2. ZOOLOGY

3. GENETICS

4. SURVEYS

5. LIBRARY FILECARDS

II SCIENTIFIC - POPULAR PART

III INFORMATIVE PART

NEW BOOKS

MEMORIES

IV SPONSORS

V INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 VI PHOTOCARD

PREZENTACIJA PRIRODNJAČKOG MUZEJA 

CRNE GORE

PRESENTATION OF NATURAL HISTORY MUSEUM OF MONTENEGRO
I NAUČNI DIO
1. BOTANIKA

Snežana Dragićević, Milan Veljić Petar D. Marin, Branimir Petković:

PRILOG POZNAVANJU FLORE MAHOVINA KANJONA TARE  

9-17

Željka Čurović, Danijela Stešević, Milić Čurović, Velibor Spalević:

AUTOHTONA DENDROFLORA PARKOVA PODGORICE        

19-40
2. ZOOLOGIJA  

Davut Turan  & Vladimir Pešić:

MONATRACTIDES STADLERI  (WALTER, 1921) NOVA VRSTA VODENIH GRINJA (ACARI, HYDRACHNIDIA) ZA FAUNU TURSKE      

41-44

Drago Marić:

MRIJEŠĆENJE I EMBRIONALNI RAZVOJ  INTRODUKOVANOG SREBRNOG

KARAŠA (Carassius auratus gibelio, Bloch) U SKADARSKOM JEZERU   

45-55 

Katarina Cvijetić Burzanović:

PRILOG POZNAVANJU ŠKOLJKI ( MOLLUSCA, BIVALVIA)

MASIVA BJELASICE, CRNA GORA (MONTENEGRO) (SRBIJA I CRNA GORA )    

57-61

Marijana Krivokapić:

MORFOLOŠKA ANALIZA KARAKTERISTIKA KRLJUŠTI                             

MORAČKE  JELŠOVKE (LEUCISCUS SOUFFIA MONTENEGRINUS) 

63-70

Marijana Krivokapić:

BIOLOGIJA RAZMNOŽAVANJA LEUCISCUS SOUFFIA MONTENEGRINUS

 (PISCES, CY/RINIDAE) IZ RIJEKE MORAČE         

71-77 

Lidija Lazarević, Ivan Milošević i Dragana Milošević:

ANALIZA TELENCEFALONA SCYLIORHINUS CANICULA  GOLGI METODOM     

79-111

Emilija Nenezić:

STRUKTURNE PROMENE TIREOIDNE ŽLEZDE MLADUNACA

PACOVA POD DEJSTVOM  ETANOLA                                            

113-131

3. GENETIKA  

Vojislav Novosel:

NUMERIČKA ABERACIJA OSAMNAESTOG HROMOZOMA (EDWARDSOV

SINDROM) KOD NOVOROĐENČETA ŽENSKOG POLA                                   

133-138
4. PREGLEDNI RADOVI  

Vera Vukanić:

PRILOG ZA DIVERZITET RAKOVA JADRANA               

139-154
II NAUČNO POPULARNI DIO  

Ondrej Vizi:

ORNITOLOŠKI DOŽIVLJAJI SA SKADARSKOG JEZERA

Kako smo tražili pelikane, a našli kormorane

I-XI

Slobodan Stijepović:

NEKE EKOLOŠKE KARAKTERISTKE PUHA (Glis glis L.) I NJEGOVA

RASPROSTRANJENOST NA PROSTORU CRNE GORE   

XIII-XIX
III INFORMATIVNI DIO  
NOVE KNJIGE  

Danijel Vincek:

Dr Željko Poljak: 50 NAJLJEPŠIH PLANINARSKIHIZLETA U HRVATSKOJ

Školska knjiga, Zagreb 2001  

XXI

Vladimir Stevanović:

PRIKAZ MONOGRAFIJE “BIBLIOGRAFIJA O FLORI  I VEGETACIJI

CRNE GORE” AUTORA VUKIĆ PULEVIĆA I ZLATKA BULIĆA      

(POSEBNO IZDANJE REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

CRNE GORE, PODGORICA, PP.171, 2004, PODGORICA)  

XXIII-XXIV

SJEĆANJA  

Vukić Predrag:

FILIP (FRANO) JERGOVIĆ 

XXV-XXVII

I SCINETIFIC PART  
1. BOTANY  

Snežana Dragićević, Milan Veljić Petar D. Marin, Branimir Petković:

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MOSS FLORA  

OF THE TARA RIVER CANYON       

9-17

Željka Čurović, Danijela Stešević, Milić Čurović, Velibor Spalević:

AUTOCHTHONOUS DENDROFLORA OF THE PARKS OF PODGORICA     

19-40
2. ZOOLOGY  

Davut Turan  & Vladimir Pešić:

Monatractides stadleri  (Walter, 1921) a new water 

mite species (Acari, Hydrachnidia) for the Turkish Fauna      

41-44

Drago Marić:

SPAWNING AND EMBRYONIC DEVELOPMENT OF INTRODUCED

GOLDFISH (Carassius auratus gibelio, Bloch) IN SKADAR LAKE  

45-55

Katarina Cvijetić Burzanović:

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE BIVALVIA (MOLLUSCA)

OF BJELASICA MT. IN MONTENEGRO,  SERBIA AND MONTENEGRO                    

57-61

Marijana Krivokapić:

MORPHOLOGICAL ANALYSES OF  SCALES CHARACTERISTICS OF JELSOVKA (LEUCISCUS SOUFFIA MONTENEGRINUS) FROM THE MORACA RIVER                

63-70

Marijana Krivokapić:

THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF LEUCISCUS SOUFFIA MONTENEGRINUS (PISCES, CYPRINIDAE) FROM THE MORAČA RIVER                               

     

71-77

Lidija Lazarević, Ivan Milošević i Dragana Milošević:

GOLGI STUDY OF TELENCEPHALON IN  SCYLIORHINUS CANICULA       

79-111

Emilija Nenezić:

STRUCTURAL CHANGES OF BABY RATS THYROID GLAND UNDER

THE INFLUENCE OF THE ETHANOL                                        

           

113-131
3. GENETICS  

Vojislav Novosel:

NUMERIC ABBERATION OF EIGHTEENTH CHROMOSOME

(EDWARDS’ SYNDROM) IN A NEWBORN INFANT OF FEMALE SEX          

133-138
4. SURVEYS

Vera Vukanić:

CONTRIBUTION TO DIVERSITY OF CRUSTACEANS IN THE ADRIATIC        

139-154
II SCIENTIFIC POPULAR PART  

Ondrej Vizi:

SOME ORNITHOLOGICAL EXPERIENCES FROM THE SKADAR LAKE

How We Have Looked for the Pelicans, and Found the Cormorants    

I - XI

Slobodan Stijepović:

SOME ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DORMOUSE (Glis glis L.)

AND ITS DISTRIBUTION ON THE TERRITORY OF MONTENEGRO   

XIII - XIX
III INFORMATIVE PART
NEW BOOKS  

Danijel Vincek:

Dr. Željko Poljak: THE FIFTY MOST BAUTIFUL MOUNTAINEERING EXCURSIONS IN CROATIA Školska knjiga, Zagreb 2001    

XXI

Vladimir Stevanović:

A REVIEW OF THE MONOGRAPH “THE BIBLIOGRAPHY ON FLORA AND VEGETATION OF MONTENEGRO” BY THE AUTHORS VUKIĆ PULEVIĆ AND ZLATKO BULIĆ

(SPECIAL EDITION OF THE REPUBLICAN INSTITUTE FOR NATURE PROTECTION OF MONTENEGRO, PODGORICA, PP.171, 2004, PODGORICA)     

XXIII - XXIV
MEMORIES  

Vukić Predrag:

FILIP (FRANO) JERGOVIĆ     

XXV - XXVII