NATURA MONTENEGRINA – OBJAVLJENA SVESKA 2 BROJA 14