O nastanku muzeja

24.07.2015

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore osnovan je odlukom Skupštine Crne Gore 4. aprila 1995. godine ("Sl. list RCG" broj 12/95) Muzej je registrovan 20. novembra 1995. godine nakon preuzimanja inicijalnog kadra, prostora, opreme i eksponata iz bivše Prirodnjačke zbirke Republičkog zavoda za zaštitu prirode.

Početak razvoja Prirodnjačkog muzeja Crne Gore seže u 1961. godinu kada je uredbom Vlade Crne Gore osnovana Prirodnjačka zbirka, u sklopu Republičkog zavoda za zaštitu prirode.

U to vrijeme, nastojalo se prije svega stvoriti bazu eksponata za izlaganje, koji bi bili atraktivni za posjetioce. To je uspješno obavljeno i zbirka je sadržala više stotina prepariranih ptica, prije svega sa Skadarskog jezera, ali i dosta drugih eksponata. Posebnu vrijednost je činio herbar balkanskih zemalja. Zbirka je komunicirala sa javnošću preko stalne izložbe u Podgorici, učešća na sajmovima lova i ribolova kao i preko naučne publikacije "Glasnik republičkog zavoda za zaštitu prirode - Prirodnjačkog muzeja".

Osnovna mana zbirke bila je nedovoljna naučna obrada svih eksponata, a naročito je bila zanemarena dokumentacija o samoj zbirci.

Zbirka je funkcionisala sve do zemljotresa 1979. godine kada je zgrada u kojoj je bila smještena teško oštećena. Iako su direktne štete na zbirci bile male, kasnije, zbog neadekvatnog prostora gdje je čuvana i čestog seljenja uništeno je oko 50% organskih preparata, prije svega ptica. U potpunosti je sačuvan herbar i geološko-paleontološke kolekcije.

Zbirka je 1985. godine vraćena u saniranu zgradu Zavoda za zaštitu prirode, pripremljen je prostor za novu izložbu, ali ona nije realizovana.

Zbirka je i dalje propadala i tek 1995. godine, njeni očuvani ostaci postali su jezgro Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Go back