Aktuelnosti

U ga­le­ri­ji „Ni­ko­la Pr­vi” u Nik­ši­ću, otvo­re­na je iz­lo­žba „Po­seb­na je Cr­na Go­ra”, či­ji or­ga­ni­za­to­ri su Pri­rod­njač­ki mu­zej Cr­ne Go­re i Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Nik­šić, a u okvi­ru Pro­gra­ma po­dr­ške raz­vo­ju kul­tu­re. Auto­ri iz­lo­žbe su dr Na­da Bu­ba­nja, dr Na­ta­li­ja Ča­đe­no­vić, mr Go­ran Ću­la­fić i dr Li­di­ja Po­lo­vić, di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja Cr­ne Go­re.
Otva­ra­ju­ći iz­lo­žbu dr Go­ran Ba­ro­vić, de­kan Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, is­ta­kao je da je Cr­na Go­ra po­seb­na po mno­go če­mu. Ka­rak­te­ri­sti­ke Cr­ne Go­re, od­no­sno njen ge­o­lo­ški sa­stav, hi­dro­lo­ške ka­rak­te­ri­sti­ke, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet, u od­no­su na po­vr­ši­nu te­ri­to­ri­je, svr­sta­va­ju Cr­nu Go­ru na pr­vo mje­sto u Evro­pi, ka­zao je Ba­ro­vić. On je na­gla­sio da na­ša ze­mlja ima naj­du­blju ja­mu na Bal­ka­nu, u ko­joj se na­la­zi naj­du­ža pe­ći­na na Bal­ka­nu, ali to ni­je je­di­no po če­mu je po­seb­na.
– Kad su se ova­kav ge­o­lo­ški sa­stav i kli­ma sre­li pro­u­zro­ko­va­li su da se na ovom pro­sto­ru Cr­ne Go­re for­mi­ra do sa­da is­tra­že­nih oko 3,5 hi­lja­de bilj­nih vr­sta.. Od tog bro­ja 372 su en­de­mi Bal­ka­na, a 38 je cr­no­gor­skih en­de­ma. Na ovom ma­lom pro­sto­ru Cr­ne Go­re ima 38 vr­sta ko­ja je sa­mo ra­stu i na­sta­ju u Cr­noj Go­ri. Ka­da je u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ski svi­jet, ta­ko­đe je ra­zno­lik, ne­ma ko­nač­ne ci­fre u hi­lja­da­ma se mje­ri. Opet je Cr­na Go­ra u od­no­su na po­vr­ši­nu na pr­vom mje­stu u Evro­pi i po tim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma. Ka­da su u pi­ta­nju bilj­ne vr­ste za­kon­skim ak­ti­ma je za­šti­će­no 415 je­di­ni­ca, a ka­da su u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ske oko 450 i, na­rav­no, spi­sak se pro­ši­ru­je stal­no, ka­zao je je Ba­ro­vić.
On je na­gla­sio i da od­re­đe­ni broj sta­nov­ni­ka Cr­ne Go­re ne po­zna­je ovu po­seb­nost Cr­ne Go­re.
– Ni­je­smo od­go­vor­ni pre­ma pri­ro­di Cr­ne Go­re ona­ko ka­ko tre­ba. Na­ma su na­ši pre­ci osta­vi­li či­stu pri­ro­du gdje mo­že­mo da ži­vi­mo. Mo­ra­mo se i sa­mi u bi­lo ko­jem ži­vot­nom do­bu sje­ti­ti i raz­mi­šlja­ti ka­kvu će­mo na­šoj dje­ci osta­vi­ti Cr­nu Go­ru, ape­lo­vao je Ba­ro­vić.
Di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja, dr Li­di­ja Po­lo­vić is­ta­kla je da ono što uvi­jek sa po­no­som is­ti­če je­ste či­nje­ni­ca da na­ša ze­mlja pred­sta­vlja jed­no od naj­bo­ga­ti­jih pod­ruč­ja Evro­pe u po­gle­du bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta što je po­slje­di­ca nje­nog je­din­stve­nog ge­o­graf­skog po­lo­ža­ja i ge­o­mor­fo­lo­ške struk­tu­re.
- Kao ta­kva Cr­na Go­ra je od dav­ni­na bi­la u fo­ku­su in­te­re­so­va­nja mno­gih stra­nih is­tra­ži­va­ča ko­ji su bi­li fa­sci­ni­ra­ni nje­nom lje­po­tom i ne­ri­jet­ko su bo­lje spo­zna­li bo­gat­stvo cr­no­gor­ske kul­tur­ne i pri­rod­ne ba­šti­ne od nas sa­mih. Kroz iz­lo­žbu „Po­seb­na je Cr­na Go­ra” i pra­te­ća te­mat­ska pre­da­va­nja na­sto­ja­će­mo da u na­red­nih mje­sec da­na po­di­je­li­mo na­ša zna­nja o po­seb­no­sti cr­no­gor­skog bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta sa svim po­sje­ti­o­ci­ma, a na­ro­či­to sa mla­đim na­ra­šta­ji­ma,ko­je že­li­mo na ovaj na­čin edu­ko­va­ti i upo­zna­ti sa či­nje­ni­com u ka­ko bo­ga­tom kut­ku svi­je­ta od­ra­sta­ju, te na ko­ji na­čin se pre­ma istom tre­ba i od­no­si­ti – ka­za­la je Po­lo­vić iz­ra­ža­va­ju­ći na­du da će ih ova iz­lo­žba mo­ti­vi­sa­ti da sa po­no­som da­lje pre­no­se ste­če­na zna­nja i ujed­no im pri­bli­ži­ti svi­jet na­u­ke i kul­tu­re.

Pročitaj više

Izložba “Posebna je Crna Gora” koju organizije JU Prirodnjački muzej Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i galerije Nikšić, biće otvorena 7. aprila u 19h u galeriji Nikola I u Nikšiću. Postavka će trajati od 7. aprila do 7. Maja 2017. godine.
Osim prezentacije muzejskih primjeraka iz bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja u sklopu izložbe biće održana tematska predavanja 11., 13., 18., 21. i 26. aprila, u periodu od 11 do 12:30h u prostorijama JU Narodna biblioteka Njegoš (Gradska kuća). Raspored predavanja možete preuzeti ovdje.
Prirodnjačkom izložbom koja je svojevrsna spona prirode sa kulturom, naukom, obrazovanjem pa čak i ekonomijom, biće dočarana posebnost Crne Gore kroz njeno jedinstveno bogatsvo bio i geodiverziteta. Poseban akcenat je stavljen na rijetke, endemične i reliktne vrste, što će nadamo se izazvati naročitu pažnju publike i doprinijeti podizanju svijesti o posebnosti naše države i značaju njenog očuvanja. Na izložbi će biti prezentovano i rudno bogatstvo naše zemlje sa posebnim akcentom na one koje su imale veoma značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Pročitaj više

Na Cetinju, 14.03.2017. u sali Ministarstva kulture u 19h biće premijerno prikazan film "U šetnji s prirodnjacima" koji je Prirodnjački muzej realizovao povodom 10 godina obnove crnogorske nezvisnosti.

Film predstavlja kratko svjedočanstvo o istraživačkom radu Prirodnjačkog muzeja i u potpunosti je baziran na materijalima koje su prikupili kustosi muzeja. Tehnička obrada je takođe realizovana u amaterskoj produkciji Prirodnjačkog muzeja.

Ekspanzija digitalnih tehnologija koja je obilježila posljednju deceniju nije zaobišla ni Prirodnjački muzej: elektronska dokumentacija terenskih istraživanja u vidu kartografije, fotografije i videa je pretočena u edukativnu i promotivnu emisiju, koja predstavlja dio napora muzeja da stvori novi, moderan i interaktivan muzejski proizvod, i time doprinese ukupnoj kulturnoj i eduktivnoj ponudi Crne Gore.

Montažu filma potpisuje Balša Gobović, dok su autori teksta kustosi dr Snežana Vuksanović i mr Andrej Vizi. Naracija je povjerena Dragoljubu Iliću.

Dobrodošli!

Pročitaj više

15.02.2017. godine je u Ministarstvu kulture otvorena prirodnjačka izložba “Posebna je Crna Gora”, u organizaciji Ministarstva kulture i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Izložbu je otvorio prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture. Ministar Ljumović je u svom obraćanju rekao: “Dio bogatog muzejskog materijala koncipiran kroz izložbu “Posebna je Crna Gora” probudiće interesovanja publike da otkriva posebnosti Crne Gore, njenu prirodnu raznolikost i jedinstvenost. Vjerujem da će inicirati nove obrazovne prakse, koje bi trebalo da budu kreirane kao spoj politika u obrazovanju, nauci i kulturi.”

Govoreći o ulozi i značaju Prirodnjačkog muzeja ministar Ljumović je rekao da on “svojom djelatnošću nameće spoj prirode, nauke i kulture kao imperativ, čime nedvosmileno ukazuje da moderan pristup muzeologiji podrazumijeva rušenje tradicionalnih granica između ovih oblasti.”

Na otvaranju je govorila i dr Lidija Polović, direktorica Prirodnjačkog muzeja, koja je predstavila izloženu postavku, ali i upoznala prisutne sa glavnim ciljevima u radu Perirodnjačkog muzeja. “Organizacija ove izložbe, samo je prva u nizu aktivnosti koje Prirodnjački muzej ima u svom Planu rada za 2017. godinu, koji bi trebao rezultirati afirmacijom ove institucije, te zauzimanjem mjesta koje joj pripada u crnogorskom društvu. Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore snažno su podržali novi pristup u radu kojim Prirodnjački Muzej želi ostvariti zacrtrane ciljeve. U nastupajućem periodu Muzej mora više raditi na obogaćivanju muzejskih zbirki, organizaciji izložbi koje će biti prezentovane u gradovima širom Crnom Gore.” navela je direktorica Polović.

Dio izložbe u Ministarstvu kulture je i rad slikarke Tijane Gordić, "Gorska bašta", 24 slike malog formata, u tehnici akrilik na platnu.

U okviru izložbe će biti organizovana edukativna, tematska predavanja kustosa Prirodnjačkog muzeja, namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i drugim pojednicima koje interesuje raznovrsno prirodno bogatstvo Crne Gore.

U okviru izložbe “Posebna je Crna Gora” prikazan je dio bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja. Poseban akcenat je na endemičnim i rijetkim vrstama koje koje predstavljaju simbole Crne Gore. Na izložbi su prvi put predstavljene rude i minerali, kao dio su vrijedne zbirke, koja je od nedavno našla svoje mjesto u Prirodnjačkom muzeju.

Izložba je otvorena do 15.marta.

Pročitaj više

Posebna je Crna Gora

srijeda - 15 februar, 2017

Prirodnjačka izložba “Posebna je Crna Gora”, koju organizuju Ministarstvo kulture i Prirodnjački muzej Crne Gore biće otvorena sjutra, 15. februara 2017. godine u 18 sati, u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Posebnost Crne Gore, te jedinstveno bogatsvo biodiverziteta na tako malom geografskom području, u izložbi će biti posebno naglašeno isticanjem rijetkih, endemičnih i reliktnih vrsta u svim zbirkama. Na izložbi će premijerno biti izložena kolekcija ruda koje su registrovane na brojnim lokalitetima širom Crne Gore, a od kojih su neke imale važnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Izložbom su osim prezentacije muzejskog materijala u trajanju od 30 dana, predviđena i održavanja posebnih tematskih predavanja kustosa Prirodnjačkog muzeja, a planirano je i gostujuće predavanje eminentnog stručnjaka iz oblasti herpetologije, dr Katarine Ljubisavljević. Raspored predavanja možete preuzeti ovdje.

Kulturna baština je jedan od važnijih identitetskih obilježja države, a u prirodnjačkim izložbama se prepliću vrijednosti kulturne i prirodne baštine koji su neraskidivo vezani. Crna Gora predstavlja jedno od najbogatijih područja u Evropi u pogledu bogatstva bio i geo-diverziteta, što je posljedica njenog jedinstvenog geografskog položaja i geomorfološke strukture.

Izložbu će otvoriti prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture, a na otvaranju će govoriti i dr Lidija Polović, direktorica Prirodnjačkog muzeja.

Pročitaj više