Aktuelnosti

U ga­le­ri­ji „Ni­ko­la Pr­vi” u Nik­ši­ću, otvo­re­na je iz­lo­žba „Po­seb­na je Cr­na Go­ra”, či­ji or­ga­ni­za­to­ri su Pri­rod­njač­ki mu­zej Cr­ne Go­re i Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Nik­šić, a u okvi­ru Pro­gra­ma po­dr­ške raz­vo­ju kul­tu­re. Auto­ri iz­lo­žbe su dr Na­da Bu­ba­nja, dr Na­ta­li­ja Ča­đe­no­vić, mr Go­ran Ću­la­fić i dr Li­di­ja Po­lo­vić, di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja Cr­ne Go­re.
Otva­ra­ju­ći iz­lo­žbu dr Go­ran Ba­ro­vić, de­kan Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, is­ta­kao je da je Cr­na Go­ra po­seb­na po mno­go če­mu. Ka­rak­te­ri­sti­ke Cr­ne Go­re, od­no­sno njen ge­o­lo­ški sa­stav, hi­dro­lo­ške ka­rak­te­ri­sti­ke, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet, u od­no­su na po­vr­ši­nu te­ri­to­ri­je, svr­sta­va­ju Cr­nu Go­ru na pr­vo mje­sto u Evro­pi, ka­zao je Ba­ro­vić. On je na­gla­sio da na­ša ze­mlja ima naj­du­blju ja­mu na Bal­ka­nu, u ko­joj se na­la­zi naj­du­ža pe­ći­na na Bal­ka­nu, ali to ni­je je­di­no po če­mu je po­seb­na.
– Kad su se ova­kav ge­o­lo­ški sa­stav i kli­ma sre­li pro­u­zro­ko­va­li su da se na ovom pro­sto­ru Cr­ne Go­re for­mi­ra do sa­da is­tra­že­nih oko 3,5 hi­lja­de bilj­nih vr­sta.. Od tog bro­ja 372 su en­de­mi Bal­ka­na, a 38 je cr­no­gor­skih en­de­ma. Na ovom ma­lom pro­sto­ru Cr­ne Go­re ima 38 vr­sta ko­ja je sa­mo ra­stu i na­sta­ju u Cr­noj Go­ri. Ka­da je u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ski svi­jet, ta­ko­đe je ra­zno­lik, ne­ma ko­nač­ne ci­fre u hi­lja­da­ma se mje­ri. Opet je Cr­na Go­ra u od­no­su na po­vr­ši­nu na pr­vom mje­stu u Evro­pi i po tim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma. Ka­da su u pi­ta­nju bilj­ne vr­ste za­kon­skim ak­ti­ma je za­šti­će­no 415 je­di­ni­ca, a ka­da su u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ske oko 450 i, na­rav­no, spi­sak se pro­ši­ru­je stal­no, ka­zao je je Ba­ro­vić.
On je na­gla­sio i da od­re­đe­ni broj sta­nov­ni­ka Cr­ne Go­re ne po­zna­je ovu po­seb­nost Cr­ne Go­re.
– Ni­je­smo od­go­vor­ni pre­ma pri­ro­di Cr­ne Go­re ona­ko ka­ko tre­ba. Na­ma su na­ši pre­ci osta­vi­li či­stu pri­ro­du gdje mo­že­mo da ži­vi­mo. Mo­ra­mo se i sa­mi u bi­lo ko­jem ži­vot­nom do­bu sje­ti­ti i raz­mi­šlja­ti ka­kvu će­mo na­šoj dje­ci osta­vi­ti Cr­nu Go­ru, ape­lo­vao je Ba­ro­vić.
Di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja, dr Li­di­ja Po­lo­vić is­ta­kla je da ono što uvi­jek sa po­no­som is­ti­če je­ste či­nje­ni­ca da na­ša ze­mlja pred­sta­vlja jed­no od naj­bo­ga­ti­jih pod­ruč­ja Evro­pe u po­gle­du bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta što je po­slje­di­ca nje­nog je­din­stve­nog ge­o­graf­skog po­lo­ža­ja i ge­o­mor­fo­lo­ške struk­tu­re.
- Kao ta­kva Cr­na Go­ra je od dav­ni­na bi­la u fo­ku­su in­te­re­so­va­nja mno­gih stra­nih is­tra­ži­va­ča ko­ji su bi­li fa­sci­ni­ra­ni nje­nom lje­po­tom i ne­ri­jet­ko su bo­lje spo­zna­li bo­gat­stvo cr­no­gor­ske kul­tur­ne i pri­rod­ne ba­šti­ne od nas sa­mih. Kroz iz­lo­žbu „Po­seb­na je Cr­na Go­ra” i pra­te­ća te­mat­ska pre­da­va­nja na­sto­ja­će­mo da u na­red­nih mje­sec da­na po­di­je­li­mo na­ša zna­nja o po­seb­no­sti cr­no­gor­skog bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta sa svim po­sje­ti­o­ci­ma, a na­ro­či­to sa mla­đim na­ra­šta­ji­ma,ko­je že­li­mo na ovaj na­čin edu­ko­va­ti i upo­zna­ti sa či­nje­ni­com u ka­ko bo­ga­tom kut­ku svi­je­ta od­ra­sta­ju, te na ko­ji na­čin se pre­ma istom tre­ba i od­no­si­ti – ka­za­la je Po­lo­vić iz­ra­ža­va­ju­ći na­du da će ih ova iz­lo­žba mo­ti­vi­sa­ti da sa po­no­som da­lje pre­no­se ste­če­na zna­nja i ujed­no im pri­bli­ži­ti svi­jet na­u­ke i kul­tu­re.

Pročitaj više

Izložba “Posebna je Crna Gora” koju organizije JU Prirodnjački muzej Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i galerije Nikšić, biće otvorena 7. aprila u 19h u galeriji Nikola I u Nikšiću. Postavka će trajati od 7. aprila do 7. Maja 2017. godine.
Osim prezentacije muzejskih primjeraka iz bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja u sklopu izložbe biće održana tematska predavanja 11., 13., 18., 21. i 26. aprila, u periodu od 11 do 12:30h u prostorijama JU Narodna biblioteka Njegoš (Gradska kuća). Raspored predavanja možete preuzeti ovdje.
Prirodnjačkom izložbom koja je svojevrsna spona prirode sa kulturom, naukom, obrazovanjem pa čak i ekonomijom, biće dočarana posebnost Crne Gore kroz njeno jedinstveno bogatsvo bio i geodiverziteta. Poseban akcenat je stavljen na rijetke, endemične i reliktne vrste, što će nadamo se izazvati naročitu pažnju publike i doprinijeti podizanju svijesti o posebnosti naše države i značaju njenog očuvanja. Na izložbi će biti prezentovano i rudno bogatstvo naše zemlje sa posebnim akcentom na one koje su imale veoma značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Pročitaj više

Predstavljamo rezuktate zimskog brojanja vodenih ptica 2017. godine
Uprkos hladnoći i nezapamćenom ledenom prekrivaču, u Crnoj Gori je izbrojano ukupno 78.663 ptice na ukupno sedam lokacija:

Skadarsko jezero 56965
Ulcinjska solana 11842
Delta Bojane Delta (including Ada, Great beach, Porta Milena and coastal sea) 2145
Tivat saline 1212
Šasko lake 3132
Buljarica 534
Zeta River 103

A short data overview shows that three quarters of overall bird numbers were counted at Skadar Lake. The most numerous species was coot (Fulica atra); total of 66 species were recorded.
All counted localities (except Zeta River) were either partially (<90%) or completely frozen. Two wetlands in the continental part of Montenegro, Nikšić accumulations and Plavsko Lake, were found completely frozen upon visit and without presence of water birds.

Upon the request from UNEP/AEWA Secretariat to ensure emergency measures for conservation of birds affected by the cold weather, two additional fieldworks at Skadar lake and Ulcinj saline were performed by Natural History Museum in the end of January in order to evaluate the impact. Although there were reports on the severe impact of ice on waterbirds in the region, the effect of bad weather in Montenegro was limited: the greatest toll was paid by greater flamingos at Ulcinj saline: 27 immature flamingos were found dead due to starvation; these birds were also tested for the H5N1 virus, but the results were negative. At Skadar Lake, few cormorants were found dead, which could not be related to weather effect; most likely, they were caught by fishermen gear.

Complete list of participants:

Nela Dubak, Public Enterprise for national parks of Montenegro
Ana Vujović, Natural History Association of Montenegro
Sanja Damjanović, Natural History Association of Montenegro
Borut Stumberger, freelance
Darko Saveljić, Environment Protection Agency
Bojan Zeković, Center for Protection and Research of Birds
Andreas Ranner, freelance
Mihailo Jovićević, Faculty of Natural Sciences
Arne Thelin, freelance
Jole Vujović, Natural History Association of Montenegro
Andrej Vizi, Natural History Museum of Montenegro

The count was performed voluntary, with modest support from National park, CZIP and Natural History Museum.

I would like to thank all the participants for their time and effort during the IWC 2017, as well as relevant organizations and institutions for providing fieldwork support.

 

Pročitaj više

Na Cetinju, 14.03.2017. u sali Ministarstva kulture u 19h biće premijerno prikazan film "U šetnji s prirodnjacima" koji je Prirodnjački muzej realizovao povodom 10 godina obnove crnogorske nezvisnosti.

Film predstavlja kratko svjedočanstvo o istraživačkom radu Prirodnjačkog muzeja i u potpunosti je baziran na materijalima koje su prikupili kustosi muzeja. Tehnička obrada je takođe realizovana u amaterskoj produkciji Prirodnjačkog muzeja.

Ekspanzija digitalnih tehnologija koja je obilježila posljednju deceniju nije zaobišla ni Prirodnjački muzej: elektronska dokumentacija terenskih istraživanja u vidu kartografije, fotografije i videa je pretočena u edukativnu i promotivnu emisiju, koja predstavlja dio napora muzeja da stvori novi, moderan i interaktivan muzejski proizvod, i time doprinese ukupnoj kulturnoj i eduktivnoj ponudi Crne Gore.

Montažu filma potpisuje Balša Gobović, dok su autori teksta kustosi dr Snežana Vuksanović i mr Andrej Vizi. Naracija je povjerena Dragoljubu Iliću.

Dobrodošli!

Pročitaj više

15.02.2017. godine je u Ministarstvu kulture otvorena prirodnjačka izložba “Posebna je Crna Gora”, u organizaciji Ministarstva kulture i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Izložbu je otvorio prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture. Ministar Ljumović je u svom obraćanju rekao: “Dio bogatog muzejskog materijala koncipiran kroz izložbu “Posebna je Crna Gora” probudiće interesovanja publike da otkriva posebnosti Crne Gore, njenu prirodnu raznolikost i jedinstvenost. Vjerujem da će inicirati nove obrazovne prakse, koje bi trebalo da budu kreirane kao spoj politika u obrazovanju, nauci i kulturi.”

Govoreći o ulozi i značaju Prirodnjačkog muzeja ministar Ljumović je rekao da on “svojom djelatnošću nameće spoj prirode, nauke i kulture kao imperativ, čime nedvosmileno ukazuje da moderan pristup muzeologiji podrazumijeva rušenje tradicionalnih granica između ovih oblasti.”

Na otvaranju je govorila i dr Lidija Polović, direktorica Prirodnjačkog muzeja, koja je predstavila izloženu postavku, ali i upoznala prisutne sa glavnim ciljevima u radu Perirodnjačkog muzeja. “Organizacija ove izložbe, samo je prva u nizu aktivnosti koje Prirodnjački muzej ima u svom Planu rada za 2017. godinu, koji bi trebao rezultirati afirmacijom ove institucije, te zauzimanjem mjesta koje joj pripada u crnogorskom društvu. Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore snažno su podržali novi pristup u radu kojim Prirodnjački Muzej želi ostvariti zacrtrane ciljeve. U nastupajućem periodu Muzej mora više raditi na obogaćivanju muzejskih zbirki, organizaciji izložbi koje će biti prezentovane u gradovima širom Crnom Gore.” navela je direktorica Polović.

Dio izložbe u Ministarstvu kulture je i rad slikarke Tijane Gordić, "Gorska bašta", 24 slike malog formata, u tehnici akrilik na platnu.

U okviru izložbe će biti organizovana edukativna, tematska predavanja kustosa Prirodnjačkog muzeja, namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i drugim pojednicima koje interesuje raznovrsno prirodno bogatstvo Crne Gore.

U okviru izložbe “Posebna je Crna Gora” prikazan je dio bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja. Poseban akcenat je na endemičnim i rijetkim vrstama koje koje predstavljaju simbole Crne Gore. Na izložbi su prvi put predstavljene rude i minerali, kao dio su vrijedne zbirke, koja je od nedavno našla svoje mjesto u Prirodnjačkom muzeju.

Izložba je otvorena do 15.marta.

Pročitaj više