Aktuelnosti

U petak, 2.juna 2017. godine Prirodnjački muzej Crne Gore bio je organizator izleta po Skadarskom jezeru. Tom prilikom ugostili smo učenike osnovnih škola iz Grahova, Nikšića, Tivta i Podgorice, njihove mentore i druge goste. Prirodnjački izlet je jedna od nagrada učenicima čije su fotografije u okviru foto konkursa „Najljepša je Crna Gora“ proglašene najboljim. Konkurs, a potom i izložba najboljih fotografija,organizovani su prošle godine, kao jedna u nizu aktivnosti kojima je Muzej obilježio obnovu državnosti i deceniju nezavisnosti.
Naše druženje je počelo u Virpazaru, odakle smo se brodićem uputili ka Vranjini i Centru za posjetioce, gdje smo bili u prilici da u pratnji vodiča pogledamo prirodnjačku postavku i čujemo osnovne i najzanimljivije podatke o samom nacionalnom parku Skadarsko jezero. Od Vranjine, brodićem nastavljamo u pravcu Karuča. Tokom krstarenja, kustosi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore sa svojim gostima razgovarali su o prirodnim odlikama Skadarskog jezera, o pticama, biljkama, insektima, sisarima, gljivama...
Nakon više od pet sati provedenih u prelijepom prirodnom ambijentu, koji svakom posjetiocu ostavlja neizbrisiv trag u sjećanju, završili smo naše druženje po Skadarskom jezeru, uz nadu svih nas da će ovakvi događaji postati praksa u cilju edukacije mladih ljudi o nacionalnom prirodnom i kulturnom blagu i značaju njegovog očuvanja.
Naši partneri u organizaciji ovog događaju bili su Nacionalni parkovi Crne Gore, pa im se ovom prilikom zahvaljujemo na još jednoj uspješnoj, zajedno realizovanoj aktivnosti.

Pročitaj više

Izložba ,,Priroda na poštanskim markama” svečano je otvorena 20. aprila u Dvorcu kralja Nikole na Kruševcu, a rezultat je zajedničkog rada Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Filatelističkog društva Podgorica i Pošte Crne Gore.

Autori izložbe su Dr Marko Karaman, Mr Čeda Ivanović i  Mr Balša Gobović

Ispred Prirodnjačkog muzeja, govoreći o ideji povezivanja poštanskih maraka i pratećih eksponata biljnih i životinjskih vrsta, prisutnima se obratila direktorica Dr. Lidija Polović. Direktorka Polović je posebno naglasila dugu tradiciju izdavanja poštanskih maraka u Crnoj Gori, budući da je Crna Gora prvu svoju marku štampala 1873. godine a pustila u poštanski saobraćaj 1874 godine. Kako navodi direktorka Polović, Crna Gora je kao i mnoge Evropske države na svojim markama štampala likove svojih vladara, najprije Knjaza Nikole a kasnije i Kralja Nikole. Po njenim riječima Izložba “Priroda na poštanskim markama”, predstavlja zanimljiv izražaj povezanosti ljudi sa svojim vlastitim prostorom i biodiverzitetom tog prostora koji odolijeva vremenu, svojim umjetničkim prikazom na poštanskim markama , prkoseći duhu novih tehnologija. Posebnu čar izložbi daju eksponati Prirodnjačkog muzeja Crne Gore koji su izloženi. Izložba “Priroda je na poštanskim markama” pokazatelj je dobre međuresorske saradnje, kao I dobre saradnje sa društveno odgovornim kompanijama I organizacijama.

Osvrnuvši se na bogatu istoriju crnogorskog izdavaštva, Aleksandra Perović, referent filatelije i međunarodne saradnje u Pošti Crne Gore, istakla je da se u okviru novijeg izdavaštva, od 2005. godine do danas, svake godine publikuju marke izdanja Flora/Fauna, Zaštita prirode i Turizam sa motivima biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore i njihovih staništa i drugih interesantnih lokaliteta.

U ime Ministarstva održivog razvoja i turizma, pokrovitelja ovog projekta, Izložbu je otvorila Ivana Vojinović, Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu.

Izložbu je moguće pogledati do 12 maja, svakog dana 8-16 časova.

Pročitaj više

Prirodnjački muzej Crne Gore, Društvo filatelista Podgorice i Pošta Crne Gore priređuju izložbu „Priroda na poštanskim markama“, koja će biti otvorena 20.04.2017.godine u 19h , u Dvorcu Kralja Nikole u Podgorici, u prostorijama Fondacije Petrović Njegoš.


U okviru izložbe biće izloženo preko 4.500 poštanskih markica iz cijelog svijeta sa motivima biljnih i životinjskih vrsta, sa posebnim akcentom na poštanske marke iz Crne Gore.


Motivi na markama biće propaćeni eksponatima iz zbirki Prirodnjačkog muzeja.


Organizaciju izložbe pomoglo je Ministarstvo održivog razvoja i  turizma i Fondacija Petrović Njegoš.


Izložba će biti otvorena za posjetioce od 21.04-12.05, od 8-16h.

 

Pročitaj više

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ʺVILINI KONJICI, DRAGULJI IZ DVA SVIJETAʺ OTVORENA U POLIMSKOM MUZEJU U BERANAMA

U srijedu, 19. aprila 2017. godine u organizaciji Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i Polimskog muzeja iz Berana otvorena je izložba fotografija pod nazivom ʺVilini konjici, dragulji iz dva svijetaʺ.

Na otvaranju, ispred domaćina, brojnoj publici obratila se direktorica Polimskog muzeja gospođa Violeta Folić, a nakon nje i autor izložbe gospodin Slavko Polak. Veoma lijepoj atmosferi ovog događaja u mnogome su doprinijele učenice Osnovne muzičke škole iz Berana: Tea Lekić i Amela Ašimović (violine) (klasa profesorice Dragane Popović) uz klavirsku pratnju Isidore Pajković (klasa profesorice Natalije Djačenko). Izložbu je otvorila predstavnica Opštine Berane, gospođa Jelena Božović, savjetnica za kulturu.

Autor fotografija, ujedno i autor izložbe, Mr Slavko Polak je biolog i muzejski savjetnik u Notranjskom muzeju u Postojni (Slovenija). Na 16 fotografija prikazao jeviline konjice- grupu veličanstvenih, gracioznih insekata, grabežljivce koji su vijekovima bili inspiracija pjesnicima, budili znatiželju običnih posmatrača i fascinirali prirodnjake. Ovaj spoj elegantne pojave i razigranog plesa sa jedne strane, i proždrljivosti i nemilosrdnostiu lovu na sitniji plijen sa druge, je i razlog što ih negdje nazivaju "vilini konjici", a ponegdje, pak, "dragonfly" (muve zmajevi).

Izložba u Beranama biće otvorena do 4. maja 2017. godine.


Radno vrijeme izložbe je od 8 – 20 sati (ponedeljak – subota).

Pročitaj više

U ga­le­ri­ji „Ni­ko­la Pr­vi” u Nik­ši­ću, otvo­re­na je iz­lo­žba „Po­seb­na je Cr­na Go­ra”, či­ji or­ga­ni­za­to­ri su Pri­rod­njač­ki mu­zej Cr­ne Go­re i Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Nik­šić, a u okvi­ru Pro­gra­ma po­dr­ške raz­vo­ju kul­tu­re. Auto­ri iz­lo­žbe su dr Na­da Bu­ba­nja, dr Na­ta­li­ja Ča­đe­no­vić, mr Go­ran Ću­la­fić i dr Li­di­ja Po­lo­vić, di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja Cr­ne Go­re.
Otva­ra­ju­ći iz­lo­žbu dr Go­ran Ba­ro­vić, de­kan Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, is­ta­kao je da je Cr­na Go­ra po­seb­na po mno­go če­mu. Ka­rak­te­ri­sti­ke Cr­ne Go­re, od­no­sno njen ge­o­lo­ški sa­stav, hi­dro­lo­ške ka­rak­te­ri­sti­ke, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet, u od­no­su na po­vr­ši­nu te­ri­to­ri­je, svr­sta­va­ju Cr­nu Go­ru na pr­vo mje­sto u Evro­pi, ka­zao je Ba­ro­vić. On je na­gla­sio da na­ša ze­mlja ima naj­du­blju ja­mu na Bal­ka­nu, u ko­joj se na­la­zi naj­du­ža pe­ći­na na Bal­ka­nu, ali to ni­je je­di­no po če­mu je po­seb­na.
– Kad su se ova­kav ge­o­lo­ški sa­stav i kli­ma sre­li pro­u­zro­ko­va­li su da se na ovom pro­sto­ru Cr­ne Go­re for­mi­ra do sa­da is­tra­že­nih oko 3,5 hi­lja­de bilj­nih vr­sta.. Od tog bro­ja 372 su en­de­mi Bal­ka­na, a 38 je cr­no­gor­skih en­de­ma. Na ovom ma­lom pro­sto­ru Cr­ne Go­re ima 38 vr­sta ko­ja je sa­mo ra­stu i na­sta­ju u Cr­noj Go­ri. Ka­da je u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ski svi­jet, ta­ko­đe je ra­zno­lik, ne­ma ko­nač­ne ci­fre u hi­lja­da­ma se mje­ri. Opet je Cr­na Go­ra u od­no­su na po­vr­ši­nu na pr­vom mje­stu u Evro­pi i po tim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma. Ka­da su u pi­ta­nju bilj­ne vr­ste za­kon­skim ak­ti­ma je za­šti­će­no 415 je­di­ni­ca, a ka­da su u pi­ta­nju ži­vo­tinj­ske oko 450 i, na­rav­no, spi­sak se pro­ši­ru­je stal­no, ka­zao je je Ba­ro­vić.
On je na­gla­sio i da od­re­đe­ni broj sta­nov­ni­ka Cr­ne Go­re ne po­zna­je ovu po­seb­nost Cr­ne Go­re.
– Ni­je­smo od­go­vor­ni pre­ma pri­ro­di Cr­ne Go­re ona­ko ka­ko tre­ba. Na­ma su na­ši pre­ci osta­vi­li či­stu pri­ro­du gdje mo­že­mo da ži­vi­mo. Mo­ra­mo se i sa­mi u bi­lo ko­jem ži­vot­nom do­bu sje­ti­ti i raz­mi­šlja­ti ka­kvu će­mo na­šoj dje­ci osta­vi­ti Cr­nu Go­ru, ape­lo­vao je Ba­ro­vić.
Di­rek­to­ri­ca Pri­rod­njač­kog mu­ze­ja, dr Li­di­ja Po­lo­vić is­ta­kla je da ono što uvi­jek sa po­no­som is­ti­če je­ste či­nje­ni­ca da na­ša ze­mlja pred­sta­vlja jed­no od naj­bo­ga­ti­jih pod­ruč­ja Evro­pe u po­gle­du bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta što je po­slje­di­ca nje­nog je­din­stve­nog ge­o­graf­skog po­lo­ža­ja i ge­o­mor­fo­lo­ške struk­tu­re.
- Kao ta­kva Cr­na Go­ra je od dav­ni­na bi­la u fo­ku­su in­te­re­so­va­nja mno­gih stra­nih is­tra­ži­va­ča ko­ji su bi­li fa­sci­ni­ra­ni nje­nom lje­po­tom i ne­ri­jet­ko su bo­lje spo­zna­li bo­gat­stvo cr­no­gor­ske kul­tur­ne i pri­rod­ne ba­šti­ne od nas sa­mih. Kroz iz­lo­žbu „Po­seb­na je Cr­na Go­ra” i pra­te­ća te­mat­ska pre­da­va­nja na­sto­ja­će­mo da u na­red­nih mje­sec da­na po­di­je­li­mo na­ša zna­nja o po­seb­no­sti cr­no­gor­skog bio i ge­o­di­ver­zi­te­ta sa svim po­sje­ti­o­ci­ma, a na­ro­či­to sa mla­đim na­ra­šta­ji­ma,ko­je že­li­mo na ovaj na­čin edu­ko­va­ti i upo­zna­ti sa či­nje­ni­com u ka­ko bo­ga­tom kut­ku svi­je­ta od­ra­sta­ju, te na ko­ji na­čin se pre­ma istom tre­ba i od­no­si­ti – ka­za­la je Po­lo­vić iz­ra­ža­va­ju­ći na­du da će ih ova iz­lo­žba mo­ti­vi­sa­ti da sa po­no­som da­lje pre­no­se ste­če­na zna­nja i ujed­no im pri­bli­ži­ti svi­jet na­u­ke i kul­tu­re.

Pročitaj više